Kva bedrifter blir oppfatta som mest bærekraftige? Samsvar mellom Norsk bærekraftbarometer og Sustainable Brand Index

Resultata frå første runde av Norsk bærekraftbarometer vart nylig offentliggjorte. Norsk bærekraftbarometer er ei måling av kundar sine oppfatningar av bedriftene sine bærekraftsarbeid, og er tett knytta til Norsk kundebarometer, som har eksistert i ei årrekke. Dei same forskarane ved Handelshøyskolen BI (i samarbeid med Barcode Intelligence og Norstat) står bak begge barometera. Under presentasjonen [...]

Bærekraft og samfunnsansvar i Orkla Foods Norge

I emnet forretningsetikk ved Høyskolen Kristiania jobbar studentane med ei omfattande prosjektoppgåve om ei bedrift sitt arbeid med samfunnsansvar og bærekraft. Hausten 2019 var Orkla Foods Norge tema for oppgåva (sjå her for ei skildring av arbeidet med Nortura i 2018 - formatet i 2019 var ganske likt). I første del av prosjektet skulle studentane [...]

Reklame reduserer livskvalitet

Reklame har positive og negative effekter. På den eine sida gir reklamen informasjon om produkt og prisar, som vi forbrukarar kan bruke til å gjere gode og informerte val. På den andre sida bidrar reklame til å auke sal av produkt og tenester. Dette er negativt for miljøet, men kan også vere negativt for folk [...]

Bør daglegvarekjedene slutte å selje tobakk?

I ein gjennomsnittleg norsk dagligvarebutikk, kva produkt gir minst glede eller nytte og gjer mest skade? Eg eg tippar at røyk (tobakk) vil kome svært høgt på lista. Tobakk gir ei viss glede (avkobling? gruppetilhørighet?, status kanskje? som ikkje-røykar er min kunnskap litt begrensa), men ein del av gleden er eit resultat av avhengighet. Samstundes [...]

Oppsummering av emnet i forretningsetikk ved Høyskolen Kristiania hausten 2018

I emnet Forretningsetikk ved Høyskolen Kristiania jobbar studentane med ei omfattande prosjektoppgåve om ei bedrift sitt bærekraftsarbeid. I haustsemesteret 2018 var temaet Nortura sine utfordringar innan og arbeid med etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Her oppsummerar eg nokre erfaringar frå emnet, mest for eigen del. Prosjektoppgåva, del for del Del 1: Eit etisk dilemma i Nortura [...]

Bryan Caplan: The case against education

Bryan CaplanThe case against education: Why the education system is a waste of time and money2018, Princeton University Press. Kvifor er det så lønsamt for den enkelte å ta utdanning? I si nye bok forkastar Bryan Caplan i stor grad den enklaste forklaringa, at utdanning gir kunnskap og ferdigheiter som arbeidsgivarar set pris på og [...]

Finansielle rådgivarar er like dårlege med eigne investeringar

Blir finansielle rådgivarar påvirka av sine økonomiske insentiv til å gi dårlege råd til sine kundar? Ei nytt paper med data frå kanadiske finansielle rådgivarar tyder på at dei er like dårlege med sine eigne investeringar, og at det dermed er mangel på kompetanse som er hovudproblemet. A common view of retail finance is that [...]

Kommunikasjon om samfunnsansvar blant norske butikkjeder

Min artikkel om norske butikkjeder sin samfunnsansvars-kommunikasjon er no endeleg på trykk. Denne artikkelen var ein del av doktorgradsavhandlinga mi, vart sendt inn til tidsskriftet i 2014 og akseptert mot slutten av 2015, så "vitenskapen" arbeidar også i dette tilfellet sakte. I studien testar eg nokre antagelsar frå økonomisk teori (signalteori) om når butikkjeder vil [...]

Korleis søke i Google Scholar for å finne litteratur til bachelor- eller masteroppgåva

(Denne artikkelen er meint for mine studentar som skriv bachelor eller masteroppgåver - men andre er kanskje også interesserte) Google Scholar er den beste og mest omfattande søkemotoren for fagartiklar Biblioteket ved Høyskolen Kristiania og andre bibliotek har fleire ulike databasar og søkemotorar for å finne faglitteratur. Desse fungerer heilt ok, men Google Scholar (scholar.google.com) [...]

Juks på Tripadvisor

Det er velkjent at det fins ein del systematisk juks på Tripadvisor og liknande nettstader (tidlegare dekka på denne bloggen f.eks her). Bedrifter prøver på ulike måtar å få positive vurderingar av seg sjølv og negative vurderingar av konkurrentane. Tripadvisor og andre jobbar sjølvsagt for å hindre dette, men greier ikkje stoppe alt. Eit nytt [...]